< eyesicktear: March 2007
<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d19486692\x26blogName\x3deyesicktear\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://leechu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://leechu.blogspot.com/\x26vt\x3d-783375148453180685', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

zen

Tuesday, March 06, 2007


acum stau jos. acum leg siterurile. acum ridic foile de pe jos. acum privesc copacul desfrunzit. mici pe fond de bloc ceaushist cojit de tencuiala. maro, bej, gri, albastru petrol, alb murdar, alb. punctuletze cafenii, roz, grena. muguri. martie. frumos.

nu ma mai gandesc. m-am gandit prea mult in ultimul timp. la lucruri fara finalitate. care m-au ranit cu sabia pe le-am oferit-o singura, cu convingere umila. e timpul sa gandesc. repetition increases mindfulness. acum ascult sail to the moon pe repeat. acum scriu acelasi kanji de 100 de ori. imi sacrific impulsurile. imprastierea spontana in hedonisme ieftine care imi dau iluzia ca profit de fiecare secunda. ca in fiecare secunda ma autoconstientizez si deci traiesc. aiurea. secundele le percepi cu adevarat numai in nemiscare si abandon.

dau ceva-ul in care ma complac si care ma duce spre nimic pe un nimic in care ma concentrez si care duce spre ceva.

curat.

posted by leechu
8:39 AM

38 comments